El perfil del contractant trobarà, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de contractes signats per la Fundació. També trobarà les Instruccions Internes de Contractació.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l’activitat contractual o en participar en aquesta, tenen a disposició els perills de les clàusules particulars i de prescripcions tècniques, les places de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Licitacions en curs