ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Fundació Barcelona Mobile World Capital i la societat participada Barcelona Mobile Ventures, S.L. són gestionades per l’equip amb mitjans propis. A més, participa i coordina el Consorci “Barcelona Mobile World Capital”.

L’estructura organitzativa de la Fundació i les seves participades s’organitzen al voltant de dos eixos:

  • Estructura de Govern
  • Estructura de Gestió

ESTRUCTURA DE GOVERN

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ:

Òrgan superior de govern. Composat per un màxim de vint membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del seu President. Tenen totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació, el control i la supervisió de la gestió de la Fundació. Delega la major part de les seves competències en matèria de control i supervisió en la Comissió Executiva.

Presidenta:
Sra. Ada Colau Ballano

Vicepresidents:
Sr. José María Lassalle Ruiz
Sr. Jordi Baiget Cantons

Secretari:
Sr. Jaume Collboni Cuadrado

Secretari adjunt (no patró):
Sr.  Ignacio Toda

Vocals:
Sr. Gerardo Pisarello Prados
Sra. Neus Munté Fernández
Sra. Meritxell Ruiz Isern
Sr. Josep Lluís Bonet i Ferrer
Sr. Pedro Fontana García
Sr. Constantí Serrallonga Tintoré
Sr. Alberto Rodríguez Raposo
Sr. José Manuel Leceta García
Sr. John Allen Hoffman
Sr. Mats Ulrik Granryd
Sr. Alex Sinclair
Sr. Julio Linares López
Sr. Enric Crous Millet
Sr. Francisco Román Riechmann
Sra. Carmen Recio Ferrer

COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon supervisar i controlar l’activitat de la Fundació. Composat per un màxim de set membres, es reuneix com a mínim un cop abans de cada Patronat i cada cop que sigui necessari per tal d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

President:
Sr. Jordi Martí Grau

Vicepresidents:
Sr. Constantí Serrallonga Tintoré
Sra. Theresse Jamma

Vocals:
Sra. Gloria Placer Maruri
Sr. Joan Aregio Navarro

Secretari (no membre):
Sr. Ignacio Toda

COMISSIÓ DELEGADA DE LA FUNDACIÓ:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon realitzar el seguiment específic del projecte “Mobile Acceleration Hub” (o també, projecte “mVenturesBCN”). Composat per un màxim de 7 membres, es reuneix, com a mínim, cada quatre mesos per tal de supervisar el desenvolupament del projecte mVenturesBCN i adoptar, en el seu cas, els acords que procedeixin constituint-se a tal efecte en seu de Junta General d’Accionistes.

President:
Sr. Jordi Martí Grau

Secretari (no membre):
Sr. Ignacio Toda

Vocals:
Sr. Constantí Serrallonga Tintoré
Sra. Gloria Placer Maruri
Sr. Joan Aregio Navarro

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L.:

Màxim òrgan de govern de la Societat, a qui li correspon conformar la voluntat social. Les funcions de la Junta General d’Accionistes les exerceix la Comissió Delegada de la Fundació per delegació del Patronat. Per tant, a efectes de composició, coordinació i interlocució ens remetem al punt anterior. Es reuneix necessàriament dins dels primers sis mesos de cada exercici per tal d’aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L.:

Màxim òrgan de decisió de la societat. Composat per dos administradors mancomunats, es reuneix cada cop que sigui necessari per tal d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

Administradors:
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, representada pel Sr. Aleix Valls Tomás.
Sr. Jordi Martí Grau, gerent de l’Ajuntament de Barcelona

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI “BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL”:

És l’òrgan de govern del Consorci “Barcelona Mobile World Capital”, entitat creada per vehicular el programa de recolzament a l’esdeveniment d’excepcional interès públic “Barcelona Mobile World Capital”. Composat per cinc membres, es reuneixen periòdicament a través de la convocatòria del seu president.

Presidenta:
Sra. Ada Colau Ballano

Secretari (no membre):
Sr. Jordi Cases Pallarés

Vocals:
Sra. Gloria Placer Maruri
Sr. José Lóbez Pérez
Sr. Albert Castellanos Maduell
Sra. Mònica Fernández Bové

ESTRUCTURA DE GESTIÓ

VISIÓ GLOBAL DE L’ESTRUCTURA

Encapçalada pel Director General (CEO), l’estructura de gestió és l’estructura interna de la Fundació i les seves participades integrades per persones especialitzades en diferents àrees d’activitat.

ÀREES D’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ:

 • Programes: Aquelles àrees encarregades de conceptualitzar, crear i implementar un conjunt d’activitats, iniciatives i / o projectes enquadrats i en línia amb el Pla Estratègic de la Fundació. A continuació,, una llista dels Programes actuals que engloben aquesta àrea:
  • mVentures BCN
  • 4YFN
  • D·Lab
  • Going Digital
  • mSchools
 • Serveis Corporatius: Aquelles àrees encarregades de l’administració i control de la Fundació i les seves participades, així com dels assumptes de caràcter general corporatiu no desenvolupats directament pels Programes. A continuació, un llistat dels actuals departaments que engloben els Serveis Corporatius:
  • Finances i Administració General
  • Màrketing, Comunicació & “Engagement”
  • Àrea d’Estratègia

La diversitat i complexitat de les activitats que es duen a terme, així com el nombre de relacions institucionals i de negoci de la Fundació, necessàries per la consecució de la seva activitat, requereixen d’un gran talent i coneixement de la gestió dels Programes i, d’altra banda, dotar-se d’uns serveis corporatius capaços d’absorbir (en dimensió i tipologia) el que aquesta diversitat significa. Això requereix una gran combinació entre ambdues estructures de gestió. Aquesta coordinació encara té més complexitat degut a l’existència de diferents persones jurídiques i d’una important cartera d’empreses participades.

ÒRGANS DE GESTIÓ:

 • A. COMITÈ DE DIRECCIÓ CORPORATIU: És l’òrgan de Coordinació Estratègica de la Fundació. Dona suport al Director General en la definició del pla estratègic, vetlla per la seva execució i decideix sobre les noves línies o iniciatives que han de realitzar-se. Així mateix, dona suport al Director General en assumptes relacionats amb l’organització, les polítiques i els procediments.
 • B. COMITÈ DE COORDINACIÓ DELS PROGRAMES: Aquest Comitè es coordina en l’execució dels plans operatius, decidint en particular sobre temes de caràcter transversal i oportunitats que afecten a vàries unitats. Així mateix, es posen en comú i discuteixen sobre assumptes rellevants sobre l’execució del negoci i transmissió de coneixement.
 • C. COMITÈ DE CONDUCTA: Aquest Comitè té la funció de supervisar l’aplicació del codi de conducta i pràctiques responsables de la Fundació. Forma part d’aquest comitè el Compliance Officer, responsable del compliment normatiu del Codi de Conducta.