Som escèptics pel que fa l’ús de les tauletes a les escoles?

Imatge | Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography

L’ús de les tauletes a les aules escolars rep un gran impuls des de diversos fronts. Els governs nacionals en realitzen compres de centenars de milers per tal de distribuir-les entre les escoles públiques. Un cas és el de Mèxic, que va distribuir fa poc 700.000 tauletes a 665.000 estudiants i 45.000 mestres de primària amb un cost de 110 milions de dòlars, dins el seu Programa d’Inclusió i alfabetització Digital. Els governs regionals fan esforços similars, com ara el d’Andalusia, a Espanya, on van comprar, per a l’ús escolar, més de 27 mil tauletes per als alumnes de 6è de primària d’escoles públiques.

En un altre front, la Plataforma Proyecta, de les fundacions espanyoles Amancio Ortega i Santiago Rey, busca “facilitar als mestres recursos que facin més fàcil la seva tasca diària dins l’aula” amb l’ús de les tecnologies de la informació. A la seva pàgina web, aquesta iniciativa explica la utilitat de l’ús de la tauleta a l’educació primària.

Als Estats Units, on l’educació és més descentralitzada, els districtes escolars aposten fort per aquest dispositiu. Segons un article del diari The Washington Post, es calcula que durant el 2014 les escoles hauran adquirit 3,5 milions de tauletes, i es descriu amb cert detall l’impacte que genera entre els estudiants, però també els reptes que genera entre un model educatiu que busca actualitzar-se.

Som escèptics pel que fa l’ús de les tauletes a les escoles?

Imatge | U.S. Army CERDEC

###Els estudiants volen tauletes

És de suposar que aquests i altres esforços d’incorporació de les tauletes a la vida escolar dels nens es basen no només en el desig de governs, fundacions, mestres o escoles, sinó també en el protagonista de la història: l’estudiant. Així com d’un altre actor important, els pares. Ells en volen, de tauletes?

Per donar resposta a aquest interrogant, l’empresa educativaPearson va revelar els resultats d’un estudi aplicat als Estats Units a estudiants de primària, secundària i batxillerat, sobre l’ús de dispositius mòbils a l’escola, entre ells la tauleta.

D’entrada tenim que la majoria dels estudiants (71% primària, 67% secundària y 56% batxillerat) volen fer servir els seus dispositius mòbils a l’aula amb més freqüència que l’actual. Sobre l’ús de la tauleta, els resultats són els següents:
– El 66% d’estudiants de primària van afirmar que fan servir la tauleta amb regularitat, un increment del 56% respecte a l’any anterior (2013). Aquesta xifra fins i tot sobrepassa l’ús de l’ordinador portàtil (65%).
– Entre els estudiants de secundària, el 58% va informar fer servir la tauleta, sent aquesta xifra un 43% més gran que la de l’any anterior.
– L’ús de la tauleta és menys popular entre els estudiants de batxillerat, doncs amb prou feines el 42% va informar fer-la servir amb freqüència. De totes maneres, aquesta xifra és més gran que el 33% de l’any anterior. Els de batxillerat s’estimen més l’smartphone (75%).

Una altra dada interessant és que el 90% dels estudiants estan d’acord en el fet que la tauleta canviarà la manera en com aprendran en un futur. El 89% diu que la tauleta fa l’aprenentatge més divertit, el 81% assenyalen que els deixa aprendre d’una manera que és millor per a ells i el 79% que els permet rendir millor a les classes. La mida de la tauleta també té importància, ja que són els alumnes de primària qui fan servir una tauleta més petita (veure el següent gràfic).

Som escèptics pel que fa l’ús de les tauletes a les escoles?

Imatge | Pearson

Els pares també donen suport a l’ús de les tauletes a les escoles

Es diu que l’adopció de bon hàbits i costums comença a casa, amb els pares. Doncs bé, aquest principi també s’aplica en el cas de l’ús dels dispositius mòbils. L’estudi Living and Learning with Mobile Devices realitzat també als Estats Units, s’endinsa en la relació pares-fills-dispositius mòbils. Entre els resultats de l’estudi s’ubica el fet que l’actitud dels pares varia d’acord amb l’edat i el sexe del fill o filla, tot i que una majoria considera que aquests dispositius representen una oportunitat per aprendre més.

Una de les conclusions de l’estudi, i que també inclou recomanacions per a mestres i desenvolupadors, és que entre els pares hi ha un gran desig que els dispositius mòbils siguin més considerats dins els processos educatius.

Però una cosa és el que es desitja i una altra la realitat. En molts països, els ingressos familiars són massa baixos per a adquirir una tauleta, i els sistemes educatius amb prou feines si poden amb les despeses de manteniment i de la infraestructura escolar. Però, tot i així, el cert és que a poc a poc, però de forma sostinguda, aquest tipus de dispositiu influeix cada dia més en el desenvolupament dels estudiants. Tenint en compte l’elevat preu dels llibres de text que hem de comprar cada any, trigarem encara gaire a adoptar tauletes a classe? Fora de l’escola, l’ebook segueix menjant-se el terreny al llibre de paper.

mSchools és un programa educatiu pioner destinat a que els estudiants de secundària de Catalunya treballin a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions mòbils. Impulsat per Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, mSchools té com a objectiu millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i reduir les taxes d’abandonament escolar. El programa planteja un desenvolupament curricular complert vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions en l’entorn social i econòmic.

Mobile World Capital Barcelona és una fundació destinada a convertir la ciutat en un centre de referència de les tecnologies mòbils. Un lloc on les persones, les empreses i les institucions treballin de manera conjunta per aprofitar el potencial de les tecnologies mòbils com un element per transformar la vida quotidiana i crear noves oportunitats de negoci. MWCB, a través dels seus programes i iniciatives, és també un motor de desenvolupament i internacionalització del teixit empresarial.

Més informació: