Patronat

Òrgan superior de govern. Composat per un màxim de vint-i-cinc membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del seu President. Tenen totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació, el control i la supervisió de la gestió de la Fundació. Delega la major part de les seves competències en matèria de control i supervisió en la Comissió Executiva.

Presidenta i vicepresidents

Membres

Comissió executiva:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon supervisar i controlar l’activitat de la Fundació. Composat per un màxim de set membres, es reuneix com a mínim un cop abans de cada Patronat i cada cop que sigui necessari per tal d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

Laia Bonet Rull
Primera Tinencia de Alcaldía (Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad, Espacio Público y Vivienda), Ayuntamiento de Barcelona

Càrrec: Vocal

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General, Fira de Barcelona

Càrrec: Vicepresident

Eulalia Ripoll
Head of Business Spain (Events and Mobile World Capital)

Càrrec: Vicepresidenta

Gina Tost i Faus
Secretaria de Políticas Digitales, Generalitat de Catalunya

Càrrec: Vocal

Pilar Mairal Medina
Directora de Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Càrrec: Vocal

Comissió delegada:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon realitzar el seguiment específic del projecte “Mobile Acceleration Hub” (o també, projecte “mVenturesBcn”). Composat per un màxim de 7 membres, es reuneix, com a mínim, cada quatre mesos per tal de supervisar el desenvolupament del projecte mVenturesBCN i adoptar, en el seu cas, els acords que procedeixin constituint-se a tal efecte en seu de Junta General d’Accionistes.

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General, Fira de Barcelona

Càrrec: Vicepresident

Laia Bonet Rull
Primera Tinencia de Alcaldía (Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad, Espacio Público y Vivienda), Ayuntamiento de Barcelona

Càrrec: Presidenta

Lluís Juncà Pujol
Director General d’Innovació i Emprenedoria, Generalitat de Catalunya

Càrrec: Vocal

Pilar Mairal Medina
Directora de Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital