Patronat

Òrgan superior de govern. Composat per un màxim de vint-i-cinc membres, es reuneix periòdicament mitjançant la convocatòria del seu President. Tenen totes les facultats per intervenir en tots els assumptes relacionats amb la representació, el control i la supervisió de la gestió de la Fundació. Delega la major part de les seves competències en matèria de control i supervisió en la Comissió Executiva.

Presidenta i vicepresidents

Membres

Secretari no Patró

Comissió executiva:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon supervisar i controlar l’activitat de la Fundació. Composat per un màxim de set membres, es reuneix com a mínim un cop abans de cada Patronat i cada cop que sigui necessari per tal d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

Jaume Collboni Cuadrado
Primera Tinència d’Alcaldia (Área d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), Ajuntament de Barcelona

Càrrec: President

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General, Fira de Barcelona

Càrrec: Vicepresident

Eulalia Ripoll
Responsable d’esdeveniments a Europa, GSMA Ltd.

Càrrec: Vicepresidenta

Jesús Herrero Poza
Director de Gabinet de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Inteligència Artificial, Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Càrrec: Vocal

Daniel Marco Pàrraga
Direcció General d’Innovació i Economia Digital, Generalitat de Catalunya

Càrrec: Vocal

Comissió delegada:

Òrgan delegat del Patronat a qui li correspon realitzar el seguiment específic del projecte “Mobile Acceleration Hub” (o també, projecte “mVenturesBcn”). Composat per un màxim de 7 membres, es reuneix, com a mínim, cada quatre mesos per tal de supervisar el desenvolupament del projecte mVenturesBCN i adoptar, en el seu cas, els acords que procedeixin constituint-se a tal efecte en seu de Junta General d’Accionistes.

Jaume Collboni Cuadrado
Primera Tinència d’Alcaldia (Área d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), Ajuntament de Barcelona

Càrrec: President

Constantí Serrallonga Tintoré
Director General, Fira de Barcelona

Càrrec: Vicepresident

Jesús Herrero Poza
Director del Gabinet de la Secretaria d’Estat de Digitalizació i Inteligència Artificial, Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Càrrec: Vocal

Lluís Juncà Pujol
Director General d’Innovació i Emprenedoria, Generalitat de Catalunya

Càrrec: Vocal