Institucional

La Fundació Barcelona Mobile World Capital i la societat participada Barcelona Mobile Ventures, S.L. són gestionades per l’equip amb mitjans propis. A més, participa i coordina el Consorci “Barcelona Mobile World Capital”.

Estructura Organitzativa

Accionistes Barcelona Mobile Ventures, S.L.

Estructura de Gestió

Estructura retributiva i relació de posicions laborals

Currículum Vitae del director general

Informació Econòmica

Pressupostos

Comptes anuals

Informació publica

Podeu exercir el teu dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica mitjançant el següent correu electrònic